ALGEMENE HUURVOORWAARDEN YANMAR STADION

Heb je vragen of wil je meer weten.
Kom dat met ons in contact.

De onderstaande Algemene Huurvoorwaarden maken deel uit van en zijn van toepassing op alle huurovereenkomsten tussen het Yanmar Stadion en de huurder, wanneer het Yanmar Stadion (een deel) van het complex verhuurt aan huurder. 

ARTIKEL 1 – ALGEMEEN

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle evenementen en activiteiten waarin deze Algemene Voorwaarden van toepassing worden verklaard.

1.2  Het Yanmar Stadion stemt uitdrukkelijk niet in met de toepasselijkheid van de enige Algemene Voorwaarden en/of bedingen van de huurder.

1.3 Het Yanmar Stadion is te allen tijde gerechtigd deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen.

1.4 Afwijking van de Algemene Huurvoorwaarden is slechts geldig indien en voor zover zulks uitdrukkelijk schriftelijk is bevestigd door Yanmar Stadion.

1.5 Het Yanmar Stadion is enkel geboden aan schriftelijke overeenkomsten. Mondelinge afspraken zijn enkel geldig, voor zover deze schriftelijk door het Yanmar Stadion zijn bevestigd. 

ARTIKEL 2 – TE HUUR

2.1 Te huur zijn de SHARP Business Lounge, Break-out Rooms, TSR AV Studio, Players Lounge, Media Room, hoofdveld incl. tribunes, voetbalvelden, kleedkamers, ASM veld en het totale Almere City FC-complex.

2.2 Als huurtijden gelden in beginsel 08:00 tot 00:00 uur tenzij anders is overeengekomen. Afwijkende tijden – mits met schriftelijke toestemming van het Yanmar Stadion– kunnen in rekening worden gebracht.

2.3 Het parkeerterrein behoort niet tot het verhuurde. De parkeerfaciliteiten zijn eigendom van de Gemeente Almere.

2.4 De werkruimtes van zowel het kantoorpersoneel als van de technische staf behoren niet tot het gehuurde. Het is huurder niet toegestaan deze ruimtes te betreden.

2.5 Het Yanmar Stadion is ten allen tijde gerechtigd om het gehuurde te vervangen door vergelijkbare ruimte(n) zonder enige aanvullende vergoeding verschuldigd te zijn. 

2.5 De verhuur ziet enkel op de in de overeenkomst genoemde ruimte(n) voor de in de overeenkomst genoemde datum, tijd en doeleinde.

2.6 Onderverhuur is niet toegestaan.

2.7 Gedurende de huurperiode zal de huurder een goede huisvader zijn en zorg dragen voor het gehuurde. Aan het einde van de huurperiode zal de huurder alles in de oorspronkelijke staat en schoon opleveren. 

2.8 Huurder zal tijdens de huurperiode geen wijzigingen aanbrengen welke van blijvende aard zijn.

ARTIKEL 3 – BETALINGSCONDITIES

3.1 De totale prijs bestaat uit de huurprijs en de kosten voor additionele producten en diensten. Met betrekking tot de betalingstermijnen wordt verwezen naar hetgeen in de huurovereenkomst is bepaald.

3.2 Producten en/of diensten die niet staan opgenomen in de overeenkomst, maar wel worden afgenomen volgens de huurovereenkomst, worden op basis van nacalculatie doorbelast. 

3.3 Indien betalingen niet tijdig zijn ontvangen door het Yanmar Stadion, is huurder na voorafgaande ingebrekestelling in verzuim en is huurder vanaf de eerste dag na het verstrijken van de betalingstermijn de wettelijke rente voor handelstransacties verschuldigd.

3.4 Op basis van het huidige prijspeil worden prijzen genoemd door het Yanmar Stadion. Prijswijzigingen zijn voorbehouden en kunnen onder meer ontstaan vanwege veranderingen in het programma, wijzingen in het aantal gasten en/of wijzigingen in tijden/dagen.

ARITKEL 4 – ANNULERING

4.1 Indien de huurovereenkomst wordt geannuleerd, blijft huurder de totale huurprijs zoals contractueel overeengekomen, verschuldigd. Dit is ook het geval indien de huurder geen gebruik maakt van de locatie huur.

4.2 Huurder heeft het recht om de huurovereenkomst te annuleren. Tenzij in de overeenkomst ander percentages zijn overeengekomen, wordt de prijs volgens onderstaande percentages verminderd:

a. Indien eerder dan twaalf maanden voor de eerste huurdatum geannuleerd wordt, blijft 30% van de prijs verschuldigd.

b. Indien tussen zes en twaalf maanden voor de eerste huurdatum geannuleerd wordt, blijft 50% van de prijs verschuldigd.

c. Indien tussen een en zes maanden voor de eerste huurdatum geannuleerd wordt blijft 75% van de prijs verschuldigd.

d. Bij een latere annulering blijft de gehele prijs verschuldigd.

e. Annuleren is alleen schriftelijk mogelijk.

4.3 Indien meerdere ruimtes worden gehuurd, kan ook een partiële annulering plaatsvinden. De prijs van de geannuleerde zalen blijft verschuldigd conform artikel 4.2.

ARTIKEL 5 – INFORMATIEVERSTREKKING DOOR (VER)HUURDER

5.1 Huurder is verplicht om aan Yanmar Stadion alle informatie te geven waarover zij beschikt voor zover verwacht kan worden dat Yanmar Stadion deze informatie nodig heeft. Hieronder valt in ieder geval informatie over het doel, de doelgroep en het gebruik van het gehuurde.

5.2 Yanmar Stadion zal aan huurder alle informatie geven waarover zij beschikt, voor zover verwacht kan worden dat huurder deze informatie nodig heeft.

5.3 Huurder zal Yanmar Stadion tenminste zes (6) weken voor aanvang van het evenement schriftelijk informeren over het aantal te verwachten bezoekers en alle informatie waarvan huurder weet dat Yanmar Stadion die nodig heeft voor het correct uitvoeren van de huurovereenkomst en de overeengekomen diensten.

5.4 Huurder dient uiterlijk zeven (7) dagen voor aanvang van het evenement schriftelijk te informeren over het definitief aantal te verwachten bezoekers.

5.5 Huurder staat in voor de tijdige aanlevering en juistheid van de door haar verstrekte gegevens. Indien de huurder ter zake dit artikel tekortschiet in de naleving van de genoemde informatieverplichtingen en daaruit voor het Yanmar Stadion extra kosten en werkzaamheden voorvloeien of anderszins schade ontstaat is Huurder gehouden die kosten, extra werkzaamheden en schade aan het Yanmar Stadion te vergoeden. 

5.6 Yanmar Stadion is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade ontstaan als gevolg van niet tijdig aangeleverde en/of juiste informatie. 

ARTIKEL 6 – VERPLICHTE AFNAME (FACILITEITEN EN DIENSTEN)

6.1 Yanmar Stadion biedt onderstaande diensten en faciliteiten aan (middels vaste leveranciers) welke in beginsel bij Yanmar Stadion dienen te worden betrokken. Het is de huurder uitdrukkelijk niet toegestaan zelf of via derden voor deze faciliteiten en diensten te zorgen zonder schriftelijke toestemming van Yanmar Stadion:

  • • Elektriciteit, water en verwarming;
  • • Schoonmaak;
  • • Vuilafvoer;
  • • Catering;
  • • Beveiliging;
  • • Technische dienst en technische installaties;
  • • ICT, ICT diensten en middelen (zoals internet, draadloze Wifi).

ARTIKEL 7 – AANSPRAKENLIJKHEID

7.1 Behoudens opzet of grove schuld is het Yanmar Stadion niet aansprakelijk voor zichtbare en onzichtbare gebreken en eigenschappen van het complex.

7.2 Indien het Yanmar Stadion het gehuurde niet (tijdig) ter beschikking stelt en geen vervangende ruimte(n) aanbiedt, is zij behouders opzet enkel verplicht de huursom te restitueren.

7.3 Behoudens opzet en/of grove schuld, is de aansprakelijkheid van het Yanmar Stadion in alle gevallen beperkt tot het bedrag dat wordt uitgekeerd door haar aansprakelijkheidsverzekering, vermeerderd met het eigen risico. Indien ervoor zover om welke reden dan ook geen uitkering plaatsvindt en het Yanmar Stadion toch gehouden zou zijn een schade te vergoeden, is deze schadevergoeding beperkt tot de opdrachtsom met een maximum van €15.000,-.

7.4 Yanmar Stadion draagt geen aansprakelijkheid en/of verantwoordelijkheid voor de garderobe (indien in gebruik), tenzij het gaat om een bewaakte en betaalde garderobe. In dat geval is de aansprakelijkheid, behoudens en/of grove schuld, beperkt tot een bedrag van maximaal €200,- per jas inclusief toebehoren (tassen, handschoenen, mutsen, sjaals ed.).

7.5 Huurder staat volledig in voor de veiligheid van alle in het Yanmar Stadion in gebruik genomen ruimte(n) en de daarin aanwezige goederen en personen en zal eventuele schades aan de ruimte(n) en/of de daarin aanwezige goederen en/of personen steeds op het eerste verzoek volledig vergoeden.

7.6 Huurder staat volledig in voor alle gebruikers van het gehuurde en/of het Yanmar Stadion en/of bezoekers van diens evenement en is aansprakelijk voor alle door hen toegebrachte schade.

7.7 Huurder staat in voor alle leveranciers (diens goederen, medewerkers en de werkzaamheden die door hen worden uitgevoerd) en is aansprakelijk voor alle door hen toegebrachte schade.

7.8 Alle goederen die door of namens Huurder in het Yanmar Stadion worden binnengebracht, bevinden zich daar voor rekening en risico van Huurder. Het Yanmar Stadion draagt hiervoor geen enkele aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid (in gevallen zoals brand, diefstal, etc.).

7.9 Alle personen die door of namens Huurder het Yanmar Stadion werkzaam of actief zijn, zijn daar werkzaam of actief voor rekening en risico van Huurder. Het Yanmar Stadion draagt geen enkele aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid. 

7.10 Huurder vrijwaart het Yanmar Stadion voor aanspraken van derden welke zien op aansprakelijkheden van huurder die voortvloeien uit deze een overeenkomst met het Yanmar Stadion.

ARTIKEL 8 – TOEGANG

8.1 De door het Yanmar Stadion aangewezen personen, voor zover in functie hebben te allen tijde toegang tot de gehuurde ruimte(n), indien een goede uitoefening van hun taak noodzakelijk maakt. 

8.2 Controle op toegangsbewijzen vindt plaats overeenkomstig nader tussen partijen te maken afspraken.

8.3 Yanmar Stadion is er nimmer voor verantwoordelijk dat bezoekers zich zonder geldig bewijs met geweld of dwang of met gebruikmaking van wanordelijkheden toegang verschaffen tot het gehuurde. Yanmar Stadion is niet aansprakelijk voor enige schade in welke vorm dan ook, die als gevolg daarvan ontstaan voor Huurder. 

ARTIKEL 9 – ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING (AVG)

9.1 Indien en voor zover Huurder aan het Yanmar Stadion in het kader van de huurovereenkomst persoonsgegevens verstrekt:

9.1.1. Zal Huurder ervoor instaat dat zij bij het verschaffen van de persoonsgegevens aan het Yanmar Stadion voldoet aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 (AVG) en de overige privacyregels zoals deze per datum van overeenkomst gelden, zodat het Yanmar Stadion de persoonsgegevens kan gebruiken om betrokkenen te faciliteren met betrekking tot het Evenement.

9.1.2. Zal Yanmar Stadion ervoor instaat dat zij de persoonsgegevens verwerkt, in overeenstemming met de AVG en de overige privacyregels zoals deze per datum van de huurovereenkomst gelden ten behoeve van de uitvoering van de huurovereenkomst. 

ARTIKEL 10 – TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

10.1 Op de huurovereenkomst is Nederlands recht van toepassing

10.2 Alle geschillen voortvloeiend uit de tussen Huurder en Yanmar Stadion aangegane huurovereenkomst of daarmee samenhangede overeenkomst zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Almere.

Menu