PRIVACYVERKLARING

YANMAR STADION respecteert uw privacy en doet er alles aan om uw gegevens te beschermen. Deze website, stadionalmere.nl, wordt onderhouden door Almere City FC.  In dit privacy statement wordt uitgelegd hoe YANMAR STADION omgaat met de verwerking van persoonsgegevens van de bezoekers van de website. In het privacy statement wordt onder meer beschreven welke categorieën persoonsgegevens worden verzameld, voor welk doel de persoonsgegevens worden gebruikt en aan welke categorieën van ontvangers de persoonsgegevens worden verstrekt.

VERWERKINGEN VAN PERSOONSGEGEVENS

Iedere verwerking van persoonsgegevens moet worden gebaseerd op rechtvaardigingsgrond. Wij verwerken persoonsgegevens op grond van uw toestemming dan wel op grond van het gerechtvaardigd belang. De verwerking van uw persoonsgegevens is conform de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna te noemen: de “AVG”).

Met persoonsgegevens wordt alle informatie over een geïdentificeerde natuurlijke persoon bedoeld. YANMAR STADION verwerkt onder meer de volgende persoonsgegevens:

 • • Basisgegevens zoals uw voor- en achternaam;
 • • Contactgegevens zoals uw e-mailadres, adres en telefoonnummer;
 • • Gegevens betreffende het apparaat dat u gebruikt om onze website te bezoeken, zoals een IP adres;
 • • Gegevens betreffende uw bezoek aan onze website door middel van cookies;
 • • Persoonsgegevens die u aan ons versterkt door middel van het invullen van een (web)formulier.

YANMAR STADION zorgt er voor dat de (persoons)gegevens die we van u verwerken, zorgvuldig en veilig worden behandeld en verwerkt. 

Indien je jonger bent dan 16 jaar, dient een van jouw ouders dan wel jouw wettelijk voogd, toestemming te geven voor het verwerken van de persoonsgegevens als uiteengezet in deze privacyverklaring.

DERDEN

YANMAR STADION zal de persoonsgegevens niet aan derden doorgeven, tenzij:

 • • De doorgifte geschiedt aan een door YANMAR STADION ingeschakelde bewerker. Slechts de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor externe partijen om hun werkzaamheden uit te voeren worden door ons vertrekt;
 • • Indien op grond van een wettelijke verplichting, wij verplicht zijn uw persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties zoals overheidsinstellingen. 

DOELEINDEN 

Voor de volgende doeleinden kan YANMAR STADION uw persoonsgegevens verwerken:

 • • Om onze diensten te verstrekken;
 • • Voor marketing en business development activiteiten, zoals nieuwsbrieven, uitnodigingen voor onze events en andere marketingcommunicatie die voor u van belang kan zijn;
 • • Voor het genereren van statistieken betreffende het gebruik van de website en/of om de website te analyseren en te verbeteren;
 • • Om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen.

De door u versterkte gegevens worden opgeslagen in ons bestand en worden uitsluitend gebruikt voor de doeleinden waarvoor u de gegevens aan YANMAR STADION heeft versterkt.

BEWAARTERMIJN

Bent u een (potentieel) zakelijke relatie, dan worden de volgende termijnen gehanteerd:

 • • Persoonsgegevens en documenten die fiscaal van belang zijn en/of onderdeel uitmaken van de civiele administratieve bewaarplicht die wij als onderneming hebben (zoals overeenkomsten, opdrachtbevestigingen, 6 componentenbrieven, inkoopopdrachten) worden bewaard gedurende 7 jaar;
 • • Overige persoonsgegevens worden tot 2 jaar na het laatste contact bewaard.

Als niet een expliciete bewaartermijn is opgenomen of is aangegeven welke criteria YANMAR STADION hanteert om te bepalen hoe lang persoonsgegevens worden bewaard, dan bewaart YANMAR STADION de persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om het aan u gecommuniceerde doel mee te kunnen verwezenlijken. 

UW PRIVACY RECHTEN

Op basis van de AVG heeft u een aantal rechten. U heeft het recht om YANMAR STADION te verzoeken om inzage (art. 15 AVG) van en rectificatie (art. 16 AVG) of verwijdering van uw persoonsgegevens (art. 17 AVG). Ook heeft u het recht om YANMAR STADION te verzoeken om beperking van de verwerking van persoonsgegevens (art. 18 AVG). Onder bepaalde omstandigheden heeft u ook recht op overdraagbaarheid van gegevens (art. 20 AVG) en het recht van bezwaar (art. 21 AVG). Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens is meer informatie te vinden over wanneer het mogelijk is één of meer van deze rechten uit te oefenen. 

Als u van één of meer van deze rechten gebruik wilt maken, dan kunt op contact opnemen met Almere City FC via:

Telefoonnummer 036-5486888
E-mailadres  info@almerecity.nl

Los van bovenstaande rechten, heeft u altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

WIJZIGINGEN


Dit privacy statement is voor het laatst gewijzigd op 22 april 2021. Het privacy statement kan wijzigingen als nieuwe ontwikkelingen doorvoeren daartoe aanleiding geven. De meest actuele versie van het privacy statement is altijd te vinden op onze website. Wij raden u daarom aan dit privacy statement geregeld te raadplegen.

Menu